روایت تصویری استقبال از مدافعین حرم حضرت زینب سلام الله علیها

روایت تصویری استقبال از مدافعین حرم حضرت زینب سلام الله علیها

http://www.jmaat.ir/wp-content/uploads/2018/01/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B4_%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B1.jpgپ

http://www.jmaat.ir/wp-content/uploads/2018/01/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B4_%DB%B1%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B4%DB%B4.jpg

http://www.jmaat.ir/wp-content/uploads/2018/01/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B4_%DB%B1%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B1%DB%B5.jpg

http://www.jmaat.ir/wp-content/uploads/2018/01/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B6_%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B6%DB%B4%DB%B1.jpg

http://www.jmaat.ir/wp-content/uploads/2018/01/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B6_%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B9%DB%B0%DB%B0.jpg

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.